člny skladom ihneď k odberu, možná rezervácia modelov 2022

Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA Henamotors.r.o.

 

Sídlo: Jesenského 539/81A, 943 01 Štúrovo, IČO: 51 874 121, zapísaný v: Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 46294/N

email: info@henamotor.sk, t.č.: +421 911 677 171

 

Na účely ochrany osobných údajov (ďalej len ako „OOU“) sa za dotknutú osobu považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za nižšie vysvetlenými účelmi.

OOU sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej iba ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je: účtovníctvo, obchodná komunikácia, obchodné zmluvy s právnickými ako aj fyzickými osobami, dodávateľské zmluvy, dodanie tovaru, evidencia reklamácii, zákaznícky servis (záručný aj pozáručný servis) a kamerové systémy.

Právne základy spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú nasledovné:

  • pri účele účtovníctva je to plnenie zákonných povinností vyplývajúcich najmä zo zákonov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení apod.

  • pri účele evidencia reklamácii je to rovnako plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z § 18 ods. 10zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

  • pri účele obchodnej komunikácie, dodávateľských zmlúv a obchodných zmlúv s právnickými osobami (bez ohľadu na to, či ide o kúpne zmluvy, zmluvy o poskytnutí servisu, prenájmu a pod.) je právnym základom oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia spočívajúci v plnení jeho podnikateľskej činnosti a v riadnom výkone svojich zmluvných povinností vyplývajúcich z uzavretých obchodných vzťahov.

  • pri účele kamerových systémov je právnym základom oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v ochrane majetku a osôb.

  • pri účele obchodných zmlúv s fyzickými osobami je právnym základom plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia.

  • pri účeloch dodania tovaru a zákazníckeho servisu môže byť právnym základom oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia (ktorý spočíva v plnení jeho podnikateľskej činnosti a v riadnom výkone zmluvných povinností vyplývajúcich z uzavretých obchodných vzťahov) pri právnických osobách a v prípade fyzických osôb ide o plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo zmlúv, v ktorých je jednou zmluvnou stranou dotknutá osoba v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia.

 

V prípade účelov účtovníctva a evidencie reklamácii je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutých osôb a teda zároveň právom Prevádzkovateľa vyžadovať ich. Ak sa osobné údaje spracúvajú podľa osobitných predpisov, ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť realizácie zmluvných a/alebo zákonných povinností Prevádzkovateľa a teda odstúpenie od zmlúv zo strany Prevádzkovateľa.

Pri ostatných uvedených účeloch je poskytnutie osobných údajov nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa, nakoľko bez nich nie je možné uzavrieť obchodné zmluvy, prípadne ich potom realizovať a to z dôvodu, že plnenie predmetov zmlúv si vyžaduje úzku spoluprácu a komunikáciu s dotknutými osobami. Neposkytnutie potrebných osobných údajov bude mať za následok objektívnu nemožnosť plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa a za takéto konanie dotknutej osoby a s ním súvisiacu nemožnosť plnenia predmetu zmluvy alebo vzniku iných prekážok pri plnení jeho zmluvných povinností nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť.Z týchto dôvodov Prevádzkovateľ nie je povinný vyžadovať od dotknutých osôb súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva výlučne kategóriu bežných osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov: dodávatelia, kuriérske spoločnosti, orgány verejnej moci, sprostredkovatelia. Sprostredkovatelia aj dodávatelia Prevádzkovateľa majú s Prevádzkovateľom uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej je garantovaná primeraná úroveň ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani automatizované individuálne rozhodovanie.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, nakoľko ich poskytnutie a teda vytvorenie obchodného vzťahu a uzavretie relevantných zmlúv sa odráža vo fakturačnej činnosti Prevádzkovateľa, ktorá podlieha lehotám uvedeným v platných právnych predpisoch, najmä zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a zákon o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. Po tejto lehote dôjde k skartovaniu písomných osobných údajov a výmazu osobných údajov na elektronických nosičoch vrátane ich záloh.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov Prevádzkovateľom:

Právo na prístup - právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe má Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o využívaní osobných údajov.

Právo na opravu poskytnutých osobných údajov

Právo na výmaz (na zabudnutie) - právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania a zároveň sa výmazom neporušujú zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracúvania – v prípade ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel spracúvania.

Právo na prenosnosť údajov

Právo namietať - právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade oprávneného záujmu, ktorý je v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk.

Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov budú zodpovedané do 30 dní Prevádzkovateľom. Pokiaľ sa Prevádzkovateľ rozhodne spracúvať osobné údaje na iné ako uvedené účely, poskytne dotknutým osobám pred týmto spracúvaním informácie o tomto inom účele ako aj ostatné informácie vyžadované zákonom v týchto prípadoch.